Codul administrativ al Republicii Moldova, Legea nr. 116 din 19.07.2018, M.O: al R.M., 2018, nr. 309-320, art. 466
Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, M.O. al R.M. 2018, nr. 441-447, art. 715
Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, M.O. al R.M., 2018, nr. 68-76, art. 147
Hotarârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, M.O. al R.M., 2010, nr. 91-93, art. 525
Hotarârea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de  muncă la locul de muncă, M.O. al R.M., 2011, nr. 135-138, art. 676
Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, M.O. al R.M., 2012, nr. 34-37, art. 105
Hotarârea Guvernului nr. 244 din  08.04.2013 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă,M.O. al R.M., 2013, nr. 75-81, art.298
Hotarârea Guvernului nr.324 din  30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă,M.O. al R.M., 2013, nr. 125-129, art. 404
Hotarârea Guvernului nr. 918 din  18.11.2013 privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă,M.O. R.M., 2013, nr. 262-267, art.1023
Hotărârea Guvernului nr. 362 din 27 mai 2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz, M.O. R.M., 2014, nr. 142-146, art.411
Hotărârea Guvernului nr. 584 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, M.O. R.M., 2016, nr. 134-139, art.642
Hotărârea Guvernului nr. 589 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice, M.O. R.M., 2016, nr. 134-139, art.647
Hotărârea Guvernului nr. 819 din 01 iulie 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, M.O. R.M., 2016, nr. 193-203, art.883
Hotarârea Guvernului nr. 541 din 07.07.2014  cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, MO 2014, nr.185-199, art.590
Hotarârea Guvernului nr. 98 din 04.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naţionale, M.O. al R.M., 2013, nr. 27-30, art. 143
Hotarârea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, cu mod prin  HG. nr. 396 din 25.04.2018 (2775 lei – 01 mai 2019)
Hotarârea Guvernului nr. 550 din 09.07.2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară (1650 lei)
Hotarârea Guvernului nr. 837din 06.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, M.O. al R.M., 2016, nr. 204-205, art. 906
Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc; M.O. al R.M. nr. 306-313, art.1118
Hotărârea Guvernului nr. 1282 din 29.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului de boală (intoxicație) profesională; M.O. al R.M. nr. 423-429, art.1383
Hotărârea Guvernului Nr. 1324 din  08.12.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil
Hotărârea Guvernului nr. 506 din 06 iulie 2017 pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor, M.O. R.M., 2017, nr. 244-251, art.615
Hotărârea Guvernului nr. 552 din 12 iulie 2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, M.O. R.M., din 21 iulie 2017, nr. 253-264, art.649
Hotărârea Guvernului nr. 151 din 07 martie 2019 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane
Hotărârea Guvernului nr. 775 din  02.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Hotărârea Guvernului nr. 256 din  27.03.2018 cu privire la aprobarea Listei locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase, precum și a Instrucţiunii privind modul de aplicare a Listei și de confirmare a stagiului special
Hotărîrea Guvernului nr. 1231 din  12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Hotărârea Guvernului nr. 21 din  18.01.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6975 lei.